اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
علی اسدی استاد ترویج و توسعه کشاورزی aasadi@ut.ac.ir
هوشنگ ایروانی استاد مدیریت آموزش های مستمر بزرگسالان iravani@ut.ac.ir
علی اکبر براتی استادیار توسعه کشاورزی aabarati@ut.ac.ir
حسین شعبانعلی فمی استاد ترویج و توسعه کشاورزی hfami@ut.ac.ir
خلیل کلانتری استاد برنامه ریزی منطقه ای khkalan@ut.ac.ir
ناصر مطیعی استادیار اقتصاد کشاورزی shmotiee@ut.ac.ir
حجت ورمزیاری استادیار توسعه کشاورزی varmazyari@ut.ac.ir