مدیریت

 

دکتر خلیل کلانتری
مدیر گروه
دکتری برنامه ریزی منطقه ای
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32206824-026          فکس:  32206825-026
پست الکترونیکی: 
khkalan@ut.ac.ir
صفحه شخصی:https://profile.ut.ac.ir/~khkalan