اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
وحیده انصاری استادیار اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی vansari@ut.ac.ir
مهدی پندار استادیار سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی mpendar@ut.ac.ir
امیرحسین چیذری استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی chizari8000@ut.ac.ir
سیدصفدر حسینی کوزوکی استاد سیاست و توسعه کشاورزی– بازاریابی محصولات کشاورزی hoseini@ut.ac.ir
حامد رفیعی استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست hamedrafiee@ut.ac.ir
حبیب اله سلامی استاد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی– سیاست و توسعه کشاورزی hsalami@ut.ac.ir
ایرج صالح دانشیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی isaleh@ut.ac.ir
سعید یزدانی استاد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست– اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی syazdani@ut.ac.ir