نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی


کارشناسی:

رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

 

کارشناسی ارشد:

رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

گرایش های:

  • ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
  • آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
  • زیست بوم انسانی کشاورزی
  • نوآوری و کارآفرینی کشاورزی

رشته ترویج و آموزش کشاورزی (الکترونیکی) غیر حضوری

 

دکتری:

رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

گرایش های:

  • ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
  • آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست