نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی


کارشناسی:

رشته اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد:

رشته اقتصاد کشاورزی با چهار گرایش:

1) اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای تولید کشاورزی، 2) بازاریابی محصولات کشاورزی ، 3) سیاست  و توسعه کشاورزی و 4) اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

دکتری:

رشته اقتصاد کشاورزی با چهار گرایش:

1) اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای تولید کشاورزی، 2) بازاریابی محصولات کشاورزی ، 3) سیاست  و توسعه کشاورزی و 4) اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست