نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی


مقاطع تحصیلی گروه اقتصاد کشاورزی

 

کارشناسی: رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی.

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی.

دکتری: رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش های مدیریت مزرعه و تولید کشاورزی، اقتصاد و منابع طبیعی، بازاریابی محصولات کشاورزی و سیاست و توسعه کشاورزی .

 

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

 

کارشناسی: رشته های مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی.

کارشناسی ارشد: رشته های مهندسی ترویج کشاورزی و مهندسی آموزش کشاورزی.

دکتری: رشته های ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی.

 

مقاطع تحصیلی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی

 

کارشناسی ارشد: رشته های مدیریت کشاورزی و توسعه روستایی.

دکتری: رشته توسعه کشاورزی.