نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه مدیریت و توسعه کشاورزی

مدیریت گروه مدیریت و توسعه کشاورزی


 

دکتر علی اکبر براتی
مدیر گروه
دکتری توسعه کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32206824-026          فکس:  32206825-026
پست الکترونیکی: 
aabarati@ut.ac.ir
صفحه شخصی:https://profile.ut.ac.ir/~aabarati