نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

مدیریت گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی


 

دکتر حامد رفیعی
مدیر گروه
دکتری بازاریابی محصولات کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32244429-026          فکس:  32244429-026
پست الکترونیکی: hamedrafiee@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/hamedrafiee.aspx