نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش های گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

فعالیت ها و پژوهش های گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی


کتب

1-       کلانتری، خلیل، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی (با استفاده از نرم افزار SPSS) (1395).

2-       کلانتری، خلیل و غلامحسین، عبدالله زاده، برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین (1394).

3-       کلانتری، خلیل، مدل‌های کمی در برنامه‌ریزی (منطقه‌ای ـ شهری و روستایی) (1392).

4-       کلانتری، خلیل، مدلسازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی (با استفاده از نرم افزار LISREL) (1391).

5-       کلانتری، خلیل، جامعه‌شناسی روستایی (1390).

6-       اسدی، علی، اکبری، مرتضی، شریف‌زاده، ابوالقاسم و علمبیگی، امیر، درآمدی بر رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی با تاکید بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (1390).

7-       ایروانی، هوشنگ و بهروان، ژاله، مدیریت توسعه منابع انسانی (رویکردهای نوین آموزشی) (1394).

8-       شعبانعلی فمی، قارون، زهرا و قاسمی، جواد، مدیریت نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ایران (1391).

9-       شعبانعلی فمی، حسین و کرانی، زهرا، بیمه محصولات کشاورزی (1393).

10-    میرک‌زاده، علی اصغر، اسدی، علی و اکبری، مرتضی، برنامه‌ریزی ترویجی (1390).

11-    سروش مهر، هما، اعظمی، موسی و ایروانی، هوشنگ، تأسیسات در ساختمان‌های روستایی (1393).

12-    پورآتشی، مهتاب، شعبانعلی فمی، حسین و فهام، الهام، مدرسه سبز: مبانی و دستورالعمل های اجرایی (1391).

13-    ثریاپور، جاوید، صدیقی، حسین و شعبانعلی فمی، حسین، مبانی کشاورزی شهری (1391).

14-    صالح، ایرج و ورمزیاری، حجت، هزینه تخریب محیط زیستی (1394)

 

طرح‌ها و پروژه‌های منتخب

دانشنامه تعاون