نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش های گروه آموزشی ترویج و توسعه کشاورزی

فعالیت ها و پژوهش های گروه آموزشی ترویج و توسعه کشاورزی


بعضی از زمینه های تحقیقاتی که درگروه انجام شده به این شرح می باشد:

 •  عوامل مؤثر در برقراری روابط بین تحقیق، آموزش، و ترویج.
 •  مشارکت دامداران در فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی.
 •  نقش فناوری اطلاعات (IT) و فناوری آموزشی در آموزش های کشاورزی و فعالیت های ترویجی.
 •  آموزش عالی کشاورزی و کارآفرینی.
 •  کارآفرینی در کشاورزی و اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
 •  یادگیری الکترونیکی در ترویج و آموزش کشاورزی.
 •  توسعه پایدار کشاورزی در فعالیت‌های ترویج و آموزش کشاورزی.
 •  توسعه منابع انسانی در فعالیت های ترویج و آموزش کشاورزی.
 •  ارتباطات در ترویج و آموزش کشاورزی.
 •  نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (AKIS)
 •  ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی.
 •  توسعه حرفه‌ی اعضاء هیات علمی.
 •  مدیریت خشکسالی در جوامع روستائی و عشایری.
 •  جامعه شناسی توسعه روستایی و عشایری.
 •  خصوصی سازی ترویج کشاورزی