نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش ها

فعالیت ها و پژوهش ها


فعالیت های پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی

در این گروه، علاوه بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، اعضای هیأت علمی تاکنون 35 طرح و پروژه تحقیقاتی را در زمینه های تخصصی اقتصاد کشاورزی و گرایش های مربوط با همکاری مؤسسات و دستگاه های اجرایی به اجرا درآورده و تعداد 50 پروژه تحقیقاتی نیز در دست اجرا دارند.
این گروه مجوز تشکیل تنها قطب توسعه کشاورزی را تحت عنوان «قطب علمی مطالعات تدوین استراتژی توسعه کشاورزی ایران» را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده است. این قطب علمی در حال حاضر بیش از 50 پروژه تحقیقاتی را برای پر کردن خلاهای اطلاعاتی و پژوهشی موجود در زمینه توسعه کشاورزی تعریف و سازماندهی کرده است که با انجام آنها اطلاعات لازم را برای تدوین یک استراتژی مناسب توسعه کشاورزی و همچنین طراحی یک الگوی مناسب توسعه کشاورزی پایدار ایران فراهم می کند.


فعالیت های پژوهشی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

 

 بعضی از زمینه های تحقیقاتی که درگروه انجام شده به این شرح می باشد:

 عوامل مؤثر در برقراری روابط بین تحقیق، آموزش، خدمات و ترویج.

 مشارکت دامداران در فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی.

 نقش فناوری اطلاعات (IT) و فناوری آموزشی در آموزش های کشاورزی و فعالیت های ترویجی.

 آموزش عالی کشاورزی و کارآفرینی.

 کارآفرینی در کشاورزی.

 یادگیری الکترونیکی در ترویج و آموزش کشاورزی.

 توسعه پایدار کشاورزی در فعالیت‌های ترویج و آموزش کشاورزی.

 توسعه منابع انسانی در فعالیت های ترویج و آموزش کشاورزی.

 ارتباطات در ترویج و آموزش کشاورزی.

 نظام دانش و اطلاعات کشاورزی.

 ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی.

 توسعه حرفه‌ی اعضاء هیات علمی.

 مدیریت خشکسالی در جوامع روستائی و عشایری.

 جامعه شناسی توسعه روستایی و عشایری.

 خصوصی سازی ترویج کشاورزی.


فعالیت های پژوهشی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی