اخبار و رویدادها

دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- اردیبهشت ماه ۹۵

دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- اردیبهشت ماه ۹۵


برگزاری دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- اردیبهشت ماه ۹۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران