نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی


  • مراکز علمی ـ پژوهشی دانشکده شامل: مؤسسه بیمه و ریسک کشاورزی، مؤسسه پژوهشی توسعه تعاون و قطب علمی تدوین استراتژی توسعه کشاورزی است که هر یک از این مراکز پژوهشی تاکنون طرح‌های علمی ـ تحقیقاتی متعددی را با مشارکت سازمان‌های اجرایی اجرا نموده و یا در دست مطالعه دارند.
  • مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی با ۶۰ کام‍پیوتر  مجهز به نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده دانشجویان دانشکده
  • اتاق کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ۱۷ اتاق و ۱۳۵ میز کار و 40 دستگاه کامپی‍وتر
  • کتابخانه تخصصی دانشکده با کتابهای تخصصی رشته های موجود در دانشکده به زبان فارسی و انگلیسی و نیز پایان نامه های دفاع شده در دانشکده
  • کلاس های مجهز به وسایل کمک آموزشی ، سالن های کنفرانس و تالار سخنرانی