نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
سیداحمدرضا پیش بین استادیار ترویج و آموزش و توسعه کشاورزی apishbin@ut.ac.ir
یوسف حجازی استاد آموزش کشاورزی و محیط زیست، ارزشیابی برنامه های آموزشی ترویجی yhejazi@ut.ac.ir
سیدمحمود حسینی استاد توسعه روستایی و کشاورزی، تطبیق با تغییر اقلیم و خشکسالی hoseinim@ut.ac.ir
احمد رضوانفر استاد ترویج و آموزش کشاورزی، مدیریت انتقال تکنولوژی کشاورزی arezvan@ut.ac.ir
سیدحمید موحدمحمدی استاد آموزش کشاورزی hmovahed@ut.ac.ir
عبدالمطلب رضائی استادیار مدیریت پایدار منابع طبیعی، آموزش محیط زیست و پایداری abrezaei@ut.ac.ir
امیر علم بیگی استادیار ترویج کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی و مدل کسب و کار alambaigi@ut.ac.ir