نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
وحیده انصاری استادیار اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی vansari@ut.ac.ir
مهدی پندار استادیار سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی mpendar@ut.ac.ir
امیرحسین چیذری استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی chizari8000@ut.ac.ir
سیدصفدر حسینی کوزوکی استاد سیاست و توسعه کشاورزی– بازاریابی محصولات کشاورزی hoseini@ut.ac.ir
حامد رفیعی استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست hamedrafiee@ut.ac.ir
حبیب اله سلامی استاد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی– سیاست و توسعه کشاورزی hsalami@ut.ac.ir
ایرج صالح دانشیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی isaleh@ut.ac.ir
سعید یزدانی استاد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست– اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی syazdani@ut.ac.ir
آرش دوراندیش دانشیار توسعه و سیاست کشاورزی، اقتصاد و تولید و مدیریت محصولات کشاورزی dourandish@ut.ac.ir