نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
علی اسدی استاد ترویج و توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی aasadi@ut.ac.ir
علی اکبر براتی استادیار توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی aabarati@ut.ac.ir
مهدی پندار استادیار سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی mpendar@ut.ac.ir
سیداحمدرضا پیش بین استادیار ترویج و آموزش ترویج و آموزش کشاورزی apishbin@ut.ac.ir
امیرحسین چیذری استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی اقتصاد کشاورزی chizari8000@ut.ac.ir
یوسف حجازی استاد ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی yhejazi@ut.ac.ir
سیدصفدر حسینی کوزوکی استاد سیاست و توسعه کشاورزی– بازاریابی محصولات کشاورزی اقتصاد کشاورزی hoseini@ut.ac.ir
احمد رضوانفر استاد ترویج و آموزش ترویج و آموزش کشاورزی arezvan@ut.ac.ir
حبیب اله سلامی استاد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی– سیاست و توسعه کشاورزی اقتصاد کشاورزی hsalami@ut.ac.ir
حسین شعبانعلی فمی استاد ترویج و توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی hfami@ut.ac.ir
ایرج صالح دانشیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی isaleh@ut.ac.ir
خلیل کلانتری استاد برنامه ریزی منطقه ای مدیریت و توسعه کشاورزی khkalan@ut.ac.ir
ناصر مطیعی استادیار اقتصاد کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی nmotee@ut.ac.ir
سیدحمید موحدمحمدی استاد آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی hmovahed@ut.ac.ir
سعید یزدانی استاد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست– اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی syazdani@ut.ac.ir
وحیده انصاری استادیار اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی اقتصاد کشاورزی vansari@ut.ac.ir
عبدالمطلب رضائی استادیار ترویج کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی abrezaei@ut.ac.ir
امیر علم بیگی استادیار ترویج کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی alambaigi@ut.ac.ir
حامد رفیعی استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقتصاد کشاورزی hamedrafiee@ut.ac.ir
حجت ورمزیاری استادیار توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی varmazyari@ut.ac.ir
آرش دوراندیش دانشیار توسعه و سیاست کشاورزی، اقتصاد و تولید و مدیریت محصولات کشاورزی اقتصاد کشاورزی dourandish@ut.ac.ir