نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

 

در سال 1350 اولین دوره کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی آغاز به کار کرد. از سال 1364 دوره کارشناسی ارشد و همچنین در سال 1378 رشته توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد به اجرا درآمد. در سال 1375 اولین دوره دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی و در سال 1382 ش. اولین دوره دکتری توسعه کشاورزی دایر گردید. در تاریخ 1388 با توجه به تغییراتی که در ساختار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی صورت گرفت رشته توسعه از گروه ترویج تفکیک گردید.

ترویج و آموزش کشاورزی به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می شود که به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر بخش کشاورزی در زمینه نشر و اشاعه نوآوریها و نیز مشاغل آموزشی و مدیریت دبیرستان ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی انجام می گیرد. کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی عهده دار برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و همچنین انجام فعالیت‌های آموزشی ترویجی در بخش خصوصی و دولتی بوده، نیازها و مسائل روستایی و عشایری و کشاورزی را به مراکز تحقیقاتی منتقل می کنند.

 

 

دکتر سید محمود حسینی
مدیر گروه
دکتری ترویج و توسعه کشاورزی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32238293 -026          فکس:  32238293 -026
پست الکترونیکی: hoseinim@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/hoseini.aspx