مدیریت

 

دکتر علی اسدی
رئیس دانشکده
دکتری ترویج و توسعه کشاورزی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32225788-026          فکس:  32225788-026
پست الکترونیکی: aasadi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/asadi.aspx


 
دکتر خلیل کلانتری
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری برنامه ریزی منطقه ای
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32247783-026          فکس:  32247783-026
پست الکترونیکی: khkalan@ut.ac.ir
صفحه شخصی:

 
دکتر سید احمدرضا پیش بین
معاون آموزشی و پژوهشی
دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32238293-026          فکس:  32818709-026
پست الکترونیکی: apishbin@ut.ac.ir
صفحه شخصی: